PERSONUS
oferuje usługi
z zakresu:

 

– zakładania i prowadzenia akt osobowych pracowników;

– przygotowywanie dokumentacji związanych z przebiegiem zatrudnienia, zmianą warunków pracy i płacy oraz rozwiązaniem stosunku pracy;

– zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do ubezpieczenia społecznego ZUS, w tym prowadzenie spraw ubezpieczeń pracowników;

– prowadzenie ewidencji nieobecności takich jak: zwolnienia lekarskie, urlopy wypoczynkowe oraz inne nieobecności usprawiedliwione i nieusprawiedliwione;

– sporządzanie sprawozdań Z-03 oraz Z-06 dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia w części dotyczącej zatrudnienia, jeśli są wymagane;

– naliczanie wynagrodzeń z tytułu stosunku pracy pracowników, z tytułu umów cywilnoprawnych, z tytułu organów stanowiących, oraz prowadzenie obsługi płacowej pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

– prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników oraz ich comiesięczna aktualizacja;