Cena

Propozycja cenowa

 
 • Kompleksowa, bieżąca obsługa kadrowo-płacowa osoby zatrudnionej w Polsce na podstawie umowy o pracę (cena ustalana indywidualnie do potrzeb klienta)
 • Kompleksowa, bieżąca obsługa kadrowo-płacowa osoby zatrudnionej w Polsce na podstawie umowy cywilnoprawnej objętej składkami ZUS (cena ustalana indywidualnie do potrzeb klienta)
 • Kompleksowa, bieżąca obsługa kadrowo-płacowa osoby zatrudnionej w Polsce na podstawie umowy cywilnoprawnej lub aktu powołania, nie objętej składkami ZUS (cena ustalana indywidualnie do potrzeb klienta)
 • Sporządzanie korekty: LISTY PŁAC, deklaracji podatkowej, GUS, PFRON, deklaracji ZUS lub zeznania rocznego, procesu zatrudnienia i/lub zwolnienia, świadectwa pracy,  w wypadku, jeżeli konieczność sporządzenia takiej korekty lub zeznania wynika z przyczyn nie leżących po stronie Zleceniobiorcy lub obejmuje okres przed rozpoczęciem współpracy (cena ustalana indywidualnie do potrzeb klienta)
 • Sporządzenie zaświadczenia o zatrudnieniu i/lub wynagrodzeniu, deklaracji, odpowiedzi na żądanie organu egzekucyjnego, lub innej wymaganej dokumentacji dotyczącej pracownika, byłego pracownika lub współpracownika na zasadach umowy cywilnoprawnej- przez „byłego pracownika lub współpracownika na zasadach umowy cywilnoprawnej” należy rozumieć osobę, która była zatrudniona u Zleceniodawcy, ale w momencie sporządzania w/w informacji nie jest już u niego zatrudniona, a tym samym nie jest już obsługiwana przez Zleceniobiorcę (cena ustalana indywidualnie do potrzeb klienta)
 • Założenie akt osobowych pracownika (cena ustalana indywidualnie do potrzeb klienta)
 • Roczne rozliczenia PIT (cena ustalana indywidualnie do potrzeb klienta)
 • Obsługa kontroli ZUS, PIP, wraz z przygotowaniem dokumentówkontrola prowadzona w lokalu Zleceniobiorcy trwająca do 3 dni; Obsługa kontroli prowadzonej poza lokalem biura: honorarium ustalane indywidualnie w zależności od czasu i miejsca trwania kontroli (cena ustalana indywidualnie do potrzeb klienta)
 • Korespondencja pocztowa lub kurierska Refakturowana na podstawie faktycznie poniesionych kosztów, opłaty według stawek operatora (cena ustalana indywidualnie do potrzeb klienta)
 • Konsultacje oraz sporządzanie dokumentów (w tym m.in. zestawień, raportów) wykraczających poza normalną obsługę bieżącą (cena ustalana indywidualnie do potrzeb klienta)
 • Pozostałe czynności nieobjęte umową (obsługa systemu SOD PFRON, deklaracje GUS inne niż Z-03 oraz Z-06, obsługa ZFŚS, oraz pozostałe) (cena ustalana indywidualnie do potrzeb klienta)