– naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych;

– sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących naliczenia wynagrodzeń oraz informacji o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych i o innych potrąceniach;

– sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS oraz sporządzanie raportów miesięcznych dla osoby ubezpieczonej;

– określanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT 4, PIT 8A);

– sporządzanie rocznej informacji o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT 4R, PIT 8AR);

-wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracowników;

– Sporządzanie pism do organów egzekucyjnych, US, ZUS;

 

Zapraszamy do

współpracy.