DANE KONTAKTOWE

PERSONUS

ul. Aleksandra Ostrowskiego 30 lok. 146-147

53 – 238 Wrocław

woj. dolnośląskie

Tel. 601 056 628

E-mail: biuro@personus.pl

NIP:8943096006

REGON:366503269

Oferta prawa

– naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych;

– sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących naliczenia wynagrodzeń oraz informacji o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych i o innych potrąceniach;

– sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS oraz sporządzanie raportów miesięcznych dla osoby ubezpieczonej;

– określanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT 4, PIT 8A);

– sporządzanie rocznej informacji o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT 4R, PIT 8AR);

-wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracowników;

– Sporządzanie pism do organów egzekucyjnych, US, ZUS;

 

Zapraszamy do

współpracy.

Oferta lewa

PERSONUS
oferuje usługi
z zakresu:

 

– zakładania i prowadzenia akt osobowych pracowników;

– przygotowywanie dokumentacji związanych z przebiegiem zatrudnienia, zmianą warunków pracy i płacy oraz rozwiązaniem stosunku pracy;

– zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do ubezpieczenia społecznego ZUS, w tym prowadzenie spraw ubezpieczeń pracowników;

– prowadzenie ewidencji nieobecności takich jak: zwolnienia lekarskie, urlopy wypoczynkowe oraz inne nieobecności usprawiedliwione i nieusprawiedliwione;

– sporządzanie sprawozdań Z-03 oraz Z-06 dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia w części dotyczącej zatrudnienia, jeśli są wymagane;

– naliczanie wynagrodzeń z tytułu stosunku pracy pracowników, z tytułu umów cywilnoprawnych, z tytułu organów stanowiących, oraz prowadzenie obsługi płacowej pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

– prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników oraz ich comiesięczna aktualizacja;

Auf einen neuen Weg: Österreichpotenzmittel schöne Variationen der Missionar-Posen