DANE KONTAKTOWE

PERSONUS

ul. Aleksandra Ostrowskiego 30 lok. 146-147

53 – 238 Wrocław

woj. dolnośląskie

Tel. 601 056 628

E-mail: biuro@personus.pl

NIP:8943096006

REGON:366503269

Cena

Propozycja cenowa

 

 • Kompleksowa, bieżąca obsługa kadrowo-płacowa osoby zatrudnionej w Polsce na podstawie umowy o pracę (cena ustalana indywidualnie do potrzeb klienta)
 • Kompleksowa, bieżąca obsługa kadrowo-płacowa osoby zatrudnionej w Polsce na podstawie umowy cywilnoprawnej objętej składkami ZUS (cena ustalana indywidualnie do potrzeb klienta)
 • Kompleksowa, bieżąca obsługa kadrowo-płacowa osoby zatrudnionej w Polsce na podstawie umowy cywilnoprawnej lub aktu powołania, nie objętej składkami ZUS (cena ustalana indywidualnie do potrzeb klienta)
 • Sporządzanie korekty: LISTY PŁAC, deklaracji podatkowej, GUS, PFRON, deklaracji ZUS lub zeznania rocznego, procesu zatrudnienia i/lub zwolnienia, świadectwa pracy,  w wypadku, jeżeli konieczność sporządzenia takiej korekty lub zeznania wynika z przyczyn nie leżących po stronie Zleceniobiorcy lub obejmuje okres przed rozpoczęciem współpracy (cena ustalana indywidualnie do potrzeb klienta)
 • Sporządzenie zaświadczenia o zatrudnieniu i/lub wynagrodzeniu, deklaracji, odpowiedzi na żądanie organu egzekucyjnego, lub innej wymaganej dokumentacji dotyczącej pracownika, byłego pracownika lub współpracownika na zasadach umowy cywilnoprawnej- przez „byłego pracownika lub współpracownika na zasadach umowy cywilnoprawnej” należy rozumieć osobę, która była zatrudniona u Zleceniodawcy, ale w momencie sporządzania w/w informacji nie jest już u niego zatrudniona, a tym samym nie jest już obsługiwana przez Zleceniobiorcę (cena ustalana indywidualnie do potrzeb klienta)
 • Założenie akt osobowych pracownika (cena ustalana indywidualnie do potrzeb klienta)
 • Roczne rozliczenia PIT (cena ustalana indywidualnie do potrzeb klienta)
 • Obsługa kontroli ZUS, PIP, wraz z przygotowaniem dokumentówkontrola prowadzona w lokalu Zleceniobiorcy trwająca do 3 dni; Obsługa kontroli prowadzonej poza lokalem biura: honorarium ustalane indywidualnie w zależności od czasu i miejsca trwania kontroli (cena ustalana indywidualnie do potrzeb klienta)
 • Korespondencja pocztowa lub kurierska Refakturowana na podstawie faktycznie poniesionych kosztów, opłaty według stawek operatora (cena ustalana indywidualnie do potrzeb klienta)
 • Konsultacje oraz sporządzanie dokumentów (w tym m.in. zestawień, raportów) wykraczających poza normalną obsługę bieżącą (cena ustalana indywidualnie do potrzeb klienta)
 • Pozostałe czynności nieobjęte umową (obsługa systemu SOD PFRON, deklaracje GUS inne niż Z-03 oraz Z-06, obsługa ZFŚS, oraz pozostałe) (cena ustalana indywidualnie do potrzeb klienta)

 

Oferta prawa

– naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych;

– sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących naliczenia wynagrodzeń oraz informacji o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych i o innych potrąceniach;

– sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS oraz sporządzanie raportów miesięcznych dla osoby ubezpieczonej;

– określanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT 4, PIT 8A);

– sporządzanie rocznej informacji o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT 4R, PIT 8AR);

-wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracowników;

– Sporządzanie pism do organów egzekucyjnych, US, ZUS;

 

Zapraszamy do

współpracy.

Oferta lewa

PERSONUS
oferuje usługi
z zakresu:

 

– zakładania i prowadzenia akt osobowych pracowników;

– przygotowywanie dokumentacji związanych z przebiegiem zatrudnienia, zmianą warunków pracy i płacy oraz rozwiązaniem stosunku pracy;

– zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do ubezpieczenia społecznego ZUS, w tym prowadzenie spraw ubezpieczeń pracowników;

– prowadzenie ewidencji nieobecności takich jak: zwolnienia lekarskie, urlopy wypoczynkowe oraz inne nieobecności usprawiedliwione i nieusprawiedliwione;

– sporządzanie sprawozdań Z-03 oraz Z-06 dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia w części dotyczącej zatrudnienia, jeśli są wymagane;

– naliczanie wynagrodzeń z tytułu stosunku pracy pracowników, z tytułu umów cywilnoprawnych, z tytułu organów stanowiących, oraz prowadzenie obsługi płacowej pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

– prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników oraz ich comiesięczna aktualizacja;

Auf einen neuen Weg: Österreichpotenzmittel schöne Variationen der Missionar-Posen